Seuran pelisäännöt

LAPINLAHDEN LUISTIN -89 RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT

Sisältö:

URHEILUTOIMINTA:
1. Joukkueiden pelisäännöt
2. Joukkueiden muodostaminen
3. Pelaajan siirtyminen seuran joukkueesta toiseen
4. Ohjaustoiminta
5. Jääharjoitteluajat
6. Pelaaminen
7. Peluuttaminen
8. Poissaolosta ilmoittaminen
9. Pelaajan kehittymisen arvionti
10. Pelaajan erottaminen joukkueesta
11. Ongelmien ratkaiseminen

TALOUSASIAT:
12. Joukkueen budjetti
13. Joukkueen pankkitilin käyttöoikeus
14. Joukkueen rahavarat ja omaisuus
15. Varusteet ja valmennusmateriaalit
16. Pelaajan lopettaminen
17. Joukueen jakautuminen tai loppuminen
18. Kysymykset ja valitukset

URHEILUTOIMINTA

Seuran urheilutoiminnan tarkoituksena on antaa jokaiselle mahdollisuus harrastaa jääurheilua omien tavoitteiden ja mahdollisuuksien mukaan.

1. Joukkueiden pelisäännöt

Seura edellyttää, että kaikkien juniori-ikäisten joukkueiden johtoryhmät ja lasten vanhemmat yhteistyössä tekevät vuosittain 1.10. mennessä joukkueen omat kirjalliset pelisäännöt, jotka vanhemmat vahvistavat allekirjoituksillaan. Kopio pelisäännöistä toimitetaan seuran valmennuspäällikölle viikon sisällä niiden tekemisestä.

2. Joukkueiden muodostaminen
Kaikissa juniori-ikäluokissa pyritään muodostamaan vuosittain yksi joukkue. Mikäli harrastajamäärät eivät riitä muodostamaan ikäkausijoukkuetta, niin joukkue muodostetaan kahdesta ikäluokasta. Joukkueita rakennettaessa pyritään ottamaan huomioon pelaajien väliset kaveruussuhteet. Eri joukkueisiin sijoittamisiin liittyvät asiat ratkaisevat yhteistyössä lasten vanhemmat ja joukkueiden ohjaajat. Seuran puolesta kysymyksiin ottaa tarvittaessa kantaa valmennuspäällikkö.

3. Pelaajan siirtyminen seuran joukkueesta toiseen
Pelaajan siirtymisen seuran joukkueesta toiseen ratkaisevat yhteistyössä ko. joukkueiden ohjaajat, joukkueenjohtajat ja ao. vanhemmat. Jos edellä mainitut ihmiset eivät pääse asiasta yhteisymmärrykseen, valmennuspäällikön mielipide on ratkaiseva.
Siirtymisestä vuotta vanhempien joukkueeseen keskustellaan pelaajan ja hänen vanhempiensa kanssa. Valmennuspäällikkö on velvollinen perustelemaan siirtämisen tarpeen.

Pelaaja on yhden siirtymisen jälkeen kauden loppuun asti sen joukkueen pelaaja, johon on siirtynyt.

4. Ohjaustoiminta
Joukkueet etsivät joukkueelle ohjaajat / valmentajat, jotka seura hyväksyy. Seura pyrkii avustamaan mahdollisuuksien mukaan joukkueita ohjaajien etsimisessä. Ohjaajat / valmentajat tekevät sopimuksen seuran kanssa. Seura maksaa 2 ohjaaja- tai valmentajalisenssiä /joukkue. Joukkue vastaa ohjaajien / valmentajien muista lisensseistä. Ohjaajat pyrkivät auttamaan joukkueissa mukana olevia pelaajia kehittymään tasapuolisesti.

Toimintavuoden aikana G –juniorijoukkueille suositellaan pidettäväksi viikossa enintään kaksi yhteistä tapahtumaa. Tapahtumaksi katsotaan palaverit, kuiva- ja jääharjoitukset sekä koti- ja vieraspelit. Tapahtumien kestoksi suositellaan enintään 60 minuuttia.
Toimintavuoden aikana F-E –juniorijoukkueille suositellaan enintään kolme yhteistä tapahtumaa. Tapahtumaksi katsotaan palaverit, kuiva- ja jääharjoitukset sekä koti- ja vieraspelit. Tapahtumien kestoksi suositellaan enintään 60 minuuttia.
D-junioreissa joukkueille suositellaan toimintavuoden aikana viikossa enintään neljää yhteistä tapahtumaa. Tapahtumien kestoksi suositellaan enintään 90 minuuttia.
C- ja B-juniorien tapahtumamäärä sovitaan valmennuspäällikön kanssa joukkuekohtaisesti erikseen.
Alueen sarjatoiminnasta johtuen voidaan kaikissa ikäryhmissä sallia poikkeuksia edellä todettuun tapahtumamäärään.

5. Jääharjoittelujat
Seura osoittaa joukkueille jääharjoitusajat. Jäänjaosta vastaa seuran valmennuspäällikkö yhdessä joukkueenjohtajien kanssa.

6. Pelaaminen

Seura osallistuu joukkueillaan alueen näille ikäluokille järjestämiin sarjoihin ja noudattaa näin tehdessään alueen sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia.

7. Peluuttaminen
Seura sitoutuu siihen, että junioreita peluutetaan G- ja D- junioreissa tasapuolisesti. C-B -junioreiden joukkueissa valmentajat päättävät peluuttamisesta. Peliajan saamisen edellytyksenä on 1) kaikkien sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että pelaajien laatimien joukkueen sääntöjen noudattaminen ja 2) tunnollinen harjoituksissa käyminen. Kuitenkin kaikkia pyritään peluuttamaan yhtä paljon niin yksittäisessä ottelussa kuin koko pelikaudenkin mittaan.
HUOM! Pelaajia, jotka eivät pelaa, ei voi velvoittaa vasten tahtoaan seuraamaan ottelua paikan päällä!

8. Poissaolosta ilmoittaminen
Pelaaja tai luistelija on velvollinen ilmoittamaan poissaolostaan joukkueen tapahtumasta niin pian kuin se on tiedossa (heti tietäessään tämän, mahdollisimman hyvissä ajoin). Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen vastuuohjaajalle ja vasta toissijaisesti joukkueenjohtajalle. HUOM! Pelaajaa ei saa rangaista harjoittelukielloilla, pelaamattomuudella tai vastaavilla sanktioilla, jos hän on ilmoittanut poissaolostaan joukkueen yhteisestä tapahtumasta sovittuun määräaikaan mennessä!

9. Pelaajan kehittymisen arviointi
C-B -juniori-ikäinen pelaava pelaaja saa halutessaan pyytää valmentajalta itselleen haltuun toiminnastaan kirjallisen arvioinnin, joka perustuu liiton pelaajakartoituslomakkeeseen.
Tätä toteutetaan valmentajan mahdollisuuksien rajoissa suorittaa arviointi.

10. Pelaajan erottaminen joukkueesta
Joukkueeseen kerran mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muista kuin erityisen painavista, hyvien tapojen vastaiseen käyttäytymiseen liittyvistä syistä.

11. Ongelmien ratkaiseminen
Näihin ym. kohtiin liittyvät epäselvyydet ja erimielisyydet ratkaisee viime kädessä seuran ongelmanratkaisuelin, johon kuuluvat valmennuspäällikkö, vanhempien edustaja sekä seuran johtokunnan jäsen, yksi kustakin ryhmästä. Ongelmanratkaisuelimen päätöksistä voi valittaa seuran johtokunnalle.


TALOUSASIAT

12. Joukkueen budjetti
Jokainen seuran joukkue tekee kullekin toimintavuodelle talousarvion. Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Joukkueen toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästössä rahaa, jolla vaje voidaan kattaa. Joukkueiden budjettien hyväksymisestä päättää seuran johtokunta. Joukkueen varojen käyttöä valvovat joukkueenjohtajat ja rahastonhoitaja. Kokonaisvastuu toiminnasta on kaikkien mukana olleiden pelaajien vanhemmilla.

13. Joukkueen pankkitilin käyttöoikeus
Joukkueen nimissä olevan seuran pankkitilin käyttöoikeus edellyttää tilille nimetyt käyttäjät. Vanhempienkokous valitsee pelaajien vanhemmista tilinkäyttöoikeuden saavat henkilöt. Yleensä näitä ovat rahastonhoitaja ja joukkueenjohtajat, joiden täytyy hoitaa joukkueen raha-asioita. Seuran johtokunta tekee päätöksen joukkueen tilinkäyttö oikeuksista vanhempain kokouksen esityksen pohjalta. Pankki hyväksyy käyttöoikeuden vasta, kun joukkueen vanhempienkokous on hyväksynyt sen. Joukkueenjohtaja toimittaa vanhempienkokouksen pöytäkirjanotteen pankkiin.

14. Joukkueen rahat ja omaisuus
Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu tilille, kerätty tai hankittu eri menetelmillä, on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Jokainen joukkue tekee oman kirjanpidon, joka liitetään seuran kirjanpitoon.
Joukkuekohtaisen toimintavuoden maksun suuruuden päättää joukkueen vanhempienkokous. Tavoitteena on, että maksu on mahdollisimman pieni ja että suurin osa joukkueen tarvitsemasta rahasta kerätään talkoita tekemällä, mainostuloilla jne.

HUOM 1! Joukkueen tulee pyrkiä auttamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevaa perhettä niin, ettei lapsen tarvitsisi lopettaa jääkiekon harrastamista seurassa.

Vanhan toimintavuoden päätteeksi joukkueiden rahavarat ja omaisuus säilyy samalla joukkueella. Lopettaneet pelaajat eivät saa rahaa eikä tavaraa, koska ne ovat seuran omaisuutta. Pelaajan mukana ei siirry joukkueen yhteisillä rahoilla hankittuja varusteita tai muuta omaisuutta. Varusteet, jotka on ostettu joukkueen yhteisillä rahoilla, ovat joukkueen / seuran omaisuutta.

15. Varusteet ja valmennusmateriaalit
Seuralla on hallussaan maalivahdin ja pelaajan varusteita, joilla aloittavat juniorit voivat kokeilla pelaamista. Seura ylläpitää tätä varusvarastoa katsomansa tarpeen mukaisesti. Joukkueet hankkivat tarvitsemansa pelipaidat, harjoituspaidat, kiekot ja ringetterinkulat yms. varusteet.

Seura vastaa valmentajien koulutuskustannuksista (koulutusmaksut, majoitukset ja matkakustannukset) valmentajien tarpeen ja esitysten mukaisesti erillispäätöksillä. Seura ylläpitää tarvittavaa valmennusmateriaalia, kuten valmentajille harjoitekirjastojen lisenssit, taktiikkataulut, harjoitekartiot, hyppyaidat, hyppynarut, tasapainolaudat yms. Valmennus esittää seuralle hankittavia uusia materiaaleja, joista seura tekee erillispäätöksiä.

16. Lopettava pelaaja
Pelaajan lopettaessa jääkiekon seurassa tai vaihtaessa seuraa, hän palauttaa kaikki joukkueelta / seuralta saamansa varusteet. Kaikki maksetut rahat, talkoilla hankitut hyvitykset kausimaksuun, mainosmarkat jne. jäävät joukkueen / seuran tilille. Mikäli pelaajalla on rästissä olevia kuukausimaksuja tai muita tilityksiä, on hänen maksettava saatavat joukkueelle / seuralle niin pian kuin mahdollista. Siirtopapereita ei anneta ennen kuin velvoitteet seuraan kohtaan on suoritettu.

17. Joukkueen jakautuminen tai loppuminen
Varat, jotka on maksettu joukkueen tilille, kerätty esim. talkoilla tai jollain muulla keinolla hankittu, ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja yksityishenkilöille. Seuran omaisuutta ei myydä ilman johtokunnan lupaa, vaan joukkueen hankkimat tavarat kuuluvat seuralle.

18. Kysymykset ja valitukset
Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja kysyy ensiksi neuvoa valmennuspäälliköltä, joka selvittää asian seuran johdon kanssa ja antaa vastauksen nopeasti. Jos päätös ei tyydytä, lopullisen ratkaisun tekee seuran johtokunta.

Lapinlahdella 11 päivänä marraskuuta 2013
Lapinlahden Luistin -89
Johtokunta
   
Lisää uutisia
Lapinlahden Luistin 89
«  Heinäkuu   »
Kategoriat